ȘCOALA DOCTORALĂ DE SOCIOLOGIE

Școala Doctorală de Sociologie organizează doctorate în două domenii științifice, anume domeniul Sociologie și domeniul Asistență Socială. 

Admiterea pentru ambele domenii va avea loc în iulie 2023A doua sesiune de admitere, pentru locurile neocupate în iulie, va avea loc în septembrie 2023.


SESIUNEA IULIE 2023

 

ÎNSCRIERILE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT AU LOC ÎN PERIOADA: 3 – 14 IULIE 2023

CONCURSUL DE ADMITERE :

 1.  PROBA SCRISĂ : 17 IULIE 2023, ORA 9:00, Sala 201 (prezență fizică cu respectarea distanțării sociale);
  ——— – Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 18 iulie 2023;
  ——— – Depunerea eventualelor contestații: 18 iulie 2023;
  ——— – Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 iulie 2023.
 2. PROBA ORALĂ: 19 IULIE, ORA 9:00, Sala de Consiliu.

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE (pe formă de finanțtare) : 21 IULIE 2023.

CONFIRMAREA LOCULUI: 22-26 IULIE 2023. Se depun actele de studiu în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget; neprezentarea diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanțat de la buget, copii acte de studiu și chitanța cu taxa de 1000 lei, in cazul candidaților admiși pe loc cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere: 300 de lei. Taxa poate fi plătită online la: https://po.unibuc.ro/doctorat.php

Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs.  Concursul de admitere, din anul 2023 se va desfășura conform legislației în vigoare, conform prevederilor Ordinului ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat și prezentei Metodologii.

Modele subiecte admitere

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL GRILĂ

Cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9.

Domeniul Sociologie:

 • Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply Explained. DK Penguin Random House. 2015 (Traducerea în limba română: Atkinson, Sam (Ed.). Sociologie – Idei Fundamentale. Litera. 2018)
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL GRILĂ

Cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9.

Domeniul Asistență Socială:

 • Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducerea în limba română: Payne, Malcolm Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Polirom (2011)
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

English

Admission for both fields will take place in July 2023. The second session of admission, for places not filled in July, will take place in September 2023.


DOCTORAL STUDIES ADMISSION METHODOLOGY – JULY 2023 SESSION

Timeline for the doctoral studies admission:

 • JULY 3-14, 2023 REGISTRATIONS (ACCORDING TO THE DISPLAYED CALENDAR);
 • JULY 17, WRITTEN TEST, 9 AM, HALL 201;
 • JULY 18, display of the results of the written test;
 • JULY 18, filing any appeals;
 • JULY 19, display of the results of the appeals;
 • JULY 19, ORAL TEST, 9 AM, COUNCIL HALL.

DISPLAY OF FINAL RESULTS (for each form of funding): JULY 21.

PLACE CONFIRMATION: JULY 22-26. submitting the original study documents to the file of the candidate admitted on the place funded from the budget; failure to present the original diplomas on time, through the sole fault of the admitted candidate, leads to the loss of the place financed from the budget, copies of the study documents and the receipt for the fee of 1000 RON, for the candidates admitted on a paid place.

 

The amount of the registration fee, 2023: 300 RON. The fee can be paid online at: https://po.unibuc.ro/doctorat.php
Admission of doctoral candidates is done by contest. The admission contest from 2023, will take place according to the legislation in force, according to the Order of the Minister of Education for the approval of the Framework Methodology regarding the organization of admission in the cycles of bachelor’s, master’s and doctoral studies and this Methodology.

BIBLIOGRAPHY: 

The books are available at the Library of the Faculty of Sociology and Social Work, in Schitu Măgureanu no. 9.

Sociology:

 • Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply Explained. DK Penguin Random House. 2015
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013.

BIBLIOGRAPHY

The books are available at the Library of the Faculty of Sociology and Social Work, in Schitu Măgureanu no. 9.

Social Work:

 • Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005.
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013.