Studii universitare de doctorat

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară de regulă în anul I al studiilor doctorale, conform planurilor de învățământ stabilite de fiecare școală doctorală. Suplimentar față de oferta școlilor doctorale unde sunt înmatriculați, oferta cuprinde cursuri, seminare, laboratoare și alte activități axate pe consolidarea competențelor profesionale specifice fiecărui domeniu de doctorat. Studenții-doctoranzi ai Universității din București pot frecventa – cu acordul conducătorilor de doctorat și recunoașterea creditelor transferabile – și discipline oferite de alte școli doctorale din cadrul Universității din București, discipline care le oferă competențe complementare sau suplimentare. Începând din anul universitar 2013-2014, CSUD a inițiat și un set de discipline axate pe dezvoltarea competențelor transversale ale studenților-doctoranzi și care au fost deschise doctoranzilor tuturor școlilor doctorale. Pe lângă acestea, doctoranzii Universității din București pot să-și realizeze integral sau parțial programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate urmând cursurile organizate de Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale (EDSS), cu participarea unor profesori invitați proveniți din universitățile partenere (École des hautes études en sciences sociales, Paris, Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux, Université Laval, Université de Neuchâtel etc.). S-a adăugat, în cazul doctoranzilor în drept, posibilitatea de a urma cursurile organizate în cadrul Colegiului Juridic Franco-Român organizat în cooperare cu Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Totodată, doctoranzii internaționali având teme de doctorat axate pe diplomația culturală pot beneficia de o ofertă extinsă a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, realizată în cadrul unui acord de cooperare cu Institute for Cultural Diplomacy, Berlin.

Programul individual de cercetare științifică

Programul individual de cercetare al fiecărui student-doctorand este stabilit de către conducătorul de doctorat, în conformitate cu regulile stabilite de consiliul școlii doctorale. De regulă, acesta cuprinde mai multe proiecte științifice distincte, finalizate prin 2-4 rapoarte de cercetare, precum și prezentări ale stadiului cercetării în cadrul unor rapoarte de progres supuse analizei conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare. Documentarea este o componentă importantă a activității de cercetare din cadrul studiilor doctorale. Din acest punct de vedere doctoranzii Universității din București sunt privilegiați în raport cu doctoranzii altor centre universitare. Ei beneficiază nu numai de fondurile bogate de carte și publicații periodice ale Bibliotecii Centrale Universitare și ale filialelor acesteia din diversele facultăți, ci și de posibilitatea de a folosi resursele altor instituții din capitală, cum ar fi Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Arhivele Naționale sau Institutul Național de Statistică. Dezvoltarea Internetului oferă un acces mai rapid şi mai amplu la resurse. Universitatea din București s-a racordat la aceste resurse prin participarea la proiectul Anelis Plus, prin intermediul căruia profesorii, cercetătorii și studenții Universității au acces la mari baze de date, precum Science Direct, Springerlink Journals, PROQUEST Central, IEEE All-Society, American Physical Society Journals, OXFORD Journals, Sage Journals HSS Collection, American Institute of Physics Journals, Thomson Web of Knowledge REUTERS, SCOPUS, Wiley Journals, Emerald Journals, MathSciNet, Taylor & Francis Journals, Cambridge Journals, American Chemical Society Journals, Institute of Physics Journals, REAXYS, JSTOR, EBRARY, EBSCO Host – Academic Search Complete, EBSCO Host – ART full-text, EBSCO Host – Business Source Complete, EBSCO Host – Humanities International Complete, EBSCO Host – Political Science Complete. Școlile doctorale ale Universității din București pun la dispoziția studenților-doctoranzi și o serie de facilități de cercetare specifice diverselor domenii de doctorat. Se remarcă în acest sens moderna Platformă de cercetare în biologie şi ecologie sistemică, inaugurată în 2015, dar și oportunitățile oferite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare de pe platforma Măgurele, cu care de mai mult timp Şcoala doctorală de fizică a dezvoltat forme de cooperare în cercetare deosebit de fertile pentru doctoranzii Universității din București. Laboratoare bine utilate sunt puse la dispoziția doctoranzilor din domeniile științelor exacte și ale naturii, după cum studenții din domeniile științelor sociale beneficiază și de faptul că Universitatea din București gestionează (prin Facultatea de Sociologie și Asistență Socială) Arhiva Română de Date Sociale. Se adaugă facilitățile oferite de stațiunile didactice și de cercetare ale Universității, de șantierele arheologice, arhivele, muzeele și instituțiile culturale și religioase cu care școlile doctorale ale Universității din București au dezvoltat de-a lungul timpului relații de cooperare.. Participarea cu comunicări la conferințele științifice este o formă esențială de pregătire a doctoranzilor și de validare a realizărilor obținute în planul cercetării științifice. Pe lângă organizarea deja tradițională a unor conferințe anuale de către cele mai multe școli doctorale ale Universității din București, ca și participarea la manifestările științifice organizate în facultăți și diverse institute de cercetare, începând cu anul 2014 CSUD a operaționalizat, cu aprobarea conducerii Universității din București, un program de susținere financiară a participării studenților-doctoranzi cu lucrări proprii la manifestări științifice internaționale, prin procedura de accesare a fondurilor de cercetare din granturi doctorale. Procedura pentru aprobarea utilizării fondurilor pentru cercetare prevăzute în fundamentarea granturilor doctorale stipulează că studenții-doctoranzi finanțați de la bugetul de stat pot solicita susținerea financiară a costurilor pentru participarea la manifestări ştiinţifice  internaţionale, desfășurate în țară sau în străinătate, pe baza unei cereri avizate de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de directorul CSUD, iar decizia de aprobare a acestor cereri are în vedere pe de o parte relevanţa manifestării pentru programul de cercetare al studentului doctorand și pe de altă parte rezultatul anticipat în planul producţiei ştiinţifice a şcolii doctorale. Încheierea unor acorduri de co-tutelă internațională a fost o formă suplimentară de sprijin pentru unii dintre doctoranzii Universității din București, care pot beneficia nu doar de îndrumarea suplimentară din partea celui de-al doilea conducător științific, ci și de facilitățile de cercetare oferite de instituția de învățământ superior sau de cercetare din străinătate.

Cotutela - informații generale

Doctoratul se poate organiza în cotutelă națională cat și în cotutelă internațonală. Studentul-doctorand în cotutelă internațională își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate (IOD).

Acordul stipulează cerințele organizării și desfășurării doctoratului în fiecare dintre cele doua IOD, în concordanță cu rolul pe care îl are în cotutelă și cu legislația specifică din fiecare țară.

În  domenii  științifice  interdisciplinare,  doctoratul  în  cotutelă  se  poate  desfășura  și  sub  îndrumarea  a doi  conducători  de  doctorat  din  țară. În  acest caz,  prevederile  de  mai  sus  se  adaptează  în  mod  corespunzător.

IOD care înmatriculează  inițial  doctorandul și  conducătorul  de doctorat   aparținând  acestei  IOD  vor  avea    rolul  principal  în  organizarea  și  desfășurarea  doctoratului, iar  IOD  care  participă  în  cotutelă are  rol  secundar.

Din  comisiile  de  examinare  pot  face  parte  și reprezentanți  ai  IOD  secundare  sau  coparticipante  la  doctorat.

Teza  de  doctorat  se va  depune  la  IOD  la  care  urmează  să  se  susțină  public,  în  concordanță  cu  decizia  celor  doi  conducători  de  doctorat.

Comisia  pentru  susținerea  publică  a tezei  de  doctorat  va  cuprinde  reprezentanți  ai ambelor  IOD.  Președintele  comisiei   este  un  reprezentant  al  conducerii  IOD  care  organizează  susținerea  publică  a  tezei  de  doctorat.

Doctoratul în cotutelă internațională
 • Solicitarea (cererea tip), completată de studentul-doctorand, avizată de conducătorul de doctorat, având anexate referatul secretariatului școlii doctorale și acceptul de principiu al conducătorului de doctorat din instituția parteneră (acordul se poate trimite și pe e-mail), se înregistrează la Registratura Generală a Universităţii din Bucureşti şi se înaintează Direcției Relații Internaționale și Biroului Doctorat. În cazul în care există un acord cadru între Universitatea din București și instituția parteneră, prevederile acestuia vor fi respectate de acordul de cotutelă referitor la studentul-doctorand.
 • Direcția Relații Internaționale va verifica dacă solicitarea îndeplineşte condiţiile legale privind acordurile internaționale.
 • Biroul Doctorat va verifica dacă solicitarea îndeplineşte condiţiile legale din punct de vedere academic.
 • Direcția Relații Internaționale în colaborare cu instituția parteneră va întocmi acordul de cotutelă.
 • Direcția Relații Internaționale în colaborare cu instituția parteneră asigură semnarea acordului de către toate părțile implicate.
 • În momentul în care acordul de cotutelă internațională conține toate semnăturile, Direcția Relații Internaționale trimite în cel mai scurt timp un exemplar al acordului la secretariatul școlii doctorale și o formă scanată a acestuia către Biroul Doctorat.
 • Școala doctorală va consemna în registrul matricol că studentul-doctorand urmează studiile universitare de doctorat în cotutelă internațională cu precizarea instituției și a conducătorului de doctorat.
 • Orice modificare în desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă internațională a studentului-doctorand va duce la întocmirea de acte adiționale. Aceste acte adiționale vor fi trimise în cel mai scurt timp un exemplar la secretariatul școlii doctorale și o formă scanată a acestuia către Biroul Doctorat.
Situațiile de extindere a duratei activității studentului doctorand

Toate cererile și respectiv aprobările vor preciza durata exactă (numărul de luni întregi) pentru care se solicită/aprobă. De regulă, nu se acordă pe fracțiuni de lună.

 Întreruperea

Nu presupune plata vreunei taxe. Pe durata întreruperii este sistată bursa de doctorat.

Sintagma „din motive temeinice” stipulată de art.39 (4) din H.G. nr. 681/2011 presupune că aprobarea se acordă doar pe baza unei cereri motivate, avizate de conducătorul de doctorat și aprobate de Consiliul Școlii Doctorale. Exemple posibile de „motive temeinice”: maternitatea, concediul pentru îngrijirea copilului, probleme de sănătate, desfășurarea pe o durată mai lungă de o lună a unei activități în afara țării sau în altă localitate etc.

Conform Hotărârii Senatului Universității din București, durata totală a întreruperilor aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani (24 de luni), exceptând situațiile pentru creșterea și/sau îngrijirea copilului, pentru care durata maximă este de 3 ani (36 de luni).

Exceptând situațiile de forță majoră, întreruperea se poate decide doar pe durata programului doctoral (în timpul duratei normale de 3 ani și al prelungirii de maximum 2 ani), iar nu în timpul perioadelor de grație sau de amânare a susținerii.

Prelungirea

Presupune plata taxei de studii doctorale pentru perioada aprobată (eventualele scutiri trebuie avizate de decan și aprobate explicit de Senatul Universității din București).

Cererea trebuie motivată, avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul Școlii Doctorale.

Durata totală a prelungirilor aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani (24 de luni).

Prelungirea (maximum 2 ani), alături de durata inițială (de regulă, 3 ani), face parte din programul de doctorat. Doctoranzii aflați în prelungire (similar doctoranzilor aflați în perioada normală a programului) sunt incluși în numărul maxim de doctoranzi îndrumați de un conducător de doctorat. Activitatea cu doctoranzii aflați în prelungire (similar celor aflați în programul normal) este plătită, atât pentru conducătorul de doctorat, cât și pentru membrii comisiilor de îndrumare (fie ca activitate în postul ocupat de titular, fie în plata cu ora dintr-un post vacant).

Perioada de graţie

Se acordă în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 681/2011 pentru maximum 2 ani (24 de luni), numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (cuprinzând perioada normală de 3 ani și eventualele perioade de întrerupere și/sau prelungire), dar nu au reușit să finalizeze și să depună oficial teza de doctorat, și numai după îndeplinirea obligaţiilor din planul individual (susținerea cu succes a tuturor rapoartelor de cercetare și a celorlalte activități prevăzute în planul individual aprobat de Consiliul Școlii Doctorale) şi nu presupune achitarea taxei de studiu.

Se recomandă ca perioada de grație să fie acordată doar doctoranzilor pentru care conducătorul certifică faptul că au redactat cel puțin 50% din teza de doctorat, pentru cei care nu au îndeplinit această condiție recomandându-se solicitarea/acordarea unor perioade de prelungire (cu taxă).

Situațiile în care se solicită acordarea perioadei de grație imediat după durata normală a programului doctoral (3 ani), fără solicitarea/acordarea prealabilă a prelungirii) trebuie să reprezinte cazuri excepționale și să fie temeinic justificate.

Susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să se încadreze în interiorul perioadei de grație, art. 40 din H.G. nr. 681/2011 prevăzând „studentul doctorand mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa”.

Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013.

„În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare”, la propunerea conducătorului de doctorat și cu avizul Consiliului Școlii Doctorale, se poate acorda amânarea susținerii publice pentru „maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat”. Amânarea susținerii tezei de doctorat nu presupune plata vreunei taxe.

Această lege trebuie corelată cu Legea 1/2011 și cu H. G. Nr. 681/2011, fapt pentru care se recomandă conducătorilor de doctorat să facă propuneri temeinic motivate, doar în situații cu adevărat „speciale”, și atunci când au convingerea fermă că la finele perioadei de amânare teza va fi finalizată și susținută cu succes.

Ca și în cazul perioadei de grație, perioada de amânare a susținerii se acordă numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (desfășurat în perioada normală și în prelungirea de 2 ani), dar nu au reușit să finalizeze teza.

La finalizarea programului doctoral (durata normală și prelungirea de 2 ani) se poate opta fie pentru perioada de grație (maximum 2 ani), fie pentru perioada de amânare a susținerii (maximum 4 ani). Perioada de amânare a susținerii se poate acorda și după perioada de grație, cu condiția ca, în total (cumulate), perioada de grație și perioada de amânare a susținerii să nu depășească 4 ani de la finalizarea programului doctoral (în interiorul acestor 4 ani teza trebuie susținută, nu doar depusă oficial sau predată spre lectură conducătorului de doctorat).

Toate recomandările de la perioada de grație se aplică și la perioada de amânare a susținerii.

Refacerea tezei de doctorat (după pre-susținere)

În cadrul pre-susținerii tezei de doctorat, atunci când consideră că teza de doctorat nu corespunde, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare pot solicita îmbunătățirea sau refacerea tezei de doctorat.

În cazul în care comisia de îndrumare solicită refacerea tezei, dar mențiunea este de AVIZARE, doctorandul se va strădui să realizeze modificările solicitate într-un timp cât mai scurt, astfel încât să se respecte termenul de 30 de zile stabilit de O. M. 3482/2016.

În cazul în care comisia de îndrumare solicită refacerea tezei (cu mențiunea explicită NEAVIZARE/AMÂNARE), conducătorul de doctorat, în acord cu comisia de îndrumare, stabilește un termen de 1-6 luni pentru refacerea tezei și realizarea unei a doua pre-susțineri.

Acest termen nu poate depăși limitele legale pentru perioada de grație și/sau amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013, luând în considerare și termenele fixate prin codul studiilor doctorale pentru etapele de parcurs între pre-susținere și susținerea publică a tezei de doctorat.

Dacă și după a doua pre-susținere conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare iau decizia de NEAVIZARE, atunci școala doctorală propune exmatricularea doctorandului.

 

Refacerea tezei de doctorat (după susținerea publică)

Se impune în caz de atribuire a calificativului „nesatisfăcător” de comisia de susținere sau a invalidării tezei (prima dată) de CNADTCU. Nu necesită vreo aprobare, este un drept al doctorandului. Termenul-limită pentru refacerea tezei de doctorat este de un an de la data susținerii încheiate cu atribuirea calificativului „nesatisfăcător” sau de la data invalidării tezei de către CNATDCU, după caz.

Încetarea calității de student-doctorand

Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor (deci, nu la data susținerii publice a tezei) sau prin exmatriculare.

Prin urmare, calitatea de student-doctorand există nu doar pe durata programului doctoral (durata normală de 3 ani și prelungirile de 2 ani), ci și în perioada de grație, în perioada amânării susținerii, în perioada dintre susținerea publică și acordarea titlului de doctor și în perioada refacerii tezei până la acordarea titlului de doctor sau până la exmatriculare.

Anexă: Referințe legale

 Întreruperea

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 39 alin. (4): “Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Prelungirea

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 39 alin. (2) teza I: “Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani.“;

– art. 39 alin. (3): “Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în forma modificată prin Legea nr. 49/2013:

– art. 12 tezele I și II: “Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat.

 Perioada de graţie

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 40 alin. (1): “Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013.

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în forma modificată prin Legea nr. 49/2013:

– art. 12 teza a III-a: “Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat.

Refacerea tezei de doctorat (după susținerea publică)

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 68 alin. (4): “În cazul atribuirii calificativului “Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul “Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.“;

– art. 68 alin. (5): “În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

 Încetarea calității de student-doctorand

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011, cu completările și modificările ulterioare):

– art. 67 alin. (9): “Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei de exmatriculare.

 

Procedură privind "controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat"

Controlul electronic preventiv al tezelor de doctorat la propunerea conducătorului de doctorat

 • În cazul în care conducătorul de doctorat dorește, oricând pe parcursul studiilor universitare de doctorat, o verificare preliminară la nivelul Universității din București a tezei de doctorat sau a unor părți ale acesteia (capitole, rapoarte de cercetare, etc.), poate solicita acest lucru pe adresa de e-mail a Biroului Doctorat birou@doctorat.unibuc.ro.
 • După generarea raportului de similitudini acesta se transmite pe e-mail conducătorului de doctorat și directorului școlii doctorale. Dacă directorul şcolii doctorale este totodată şi conducătorul de doctorat al tezei, mesajul va fi transmis în CC şi decanului facultăţii. Directorul școlii doctorale notifică C.S.U.D. rezultatul analizei, precum și eventualele măsuri disciplinare propuse de consiliul școlii doctorale.

Controlul electronic preventiv al tezelor de doctorat privind etapa de presustinere si depunere a tezei de doctorat

 • Înainte de presusținerea tezei de doctorat, în fața comisiei de îndrumare, studentul – doctorand va depune la secretariatul școlii doctorale de care aparține teza de doctorat în format electronic pe CD sau DVD, însoțită de cererea privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor.
 • CD/DVD-ul ce conține teza de doctorat se predă la secretariatul școlii doctorale cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul final de depunere al tezei.
 • Pe CD/DVD, teza de doctorat trebuie să fie atât în format Word / LaTeX cât și în format PDF.
 • Secretariatul școlii doctorale verifică dacă CD/DVD-ul depus de studentul-doctorand conţine teza de doctorat în formatele solicitate.
 • Şcoala doctorală înaintează cu adresă Biroului Doctorat în format electronic teza de doctorat ce urmează a fi supusă analizei similitudinilor, care o transmite persoanelor desemnate la nivelul Universității din București.
 • Persoanele desemnate la nivelul Universității din București realizează analiza de similitudine utilizând un program recunoscut de CNATDCU.
 • Pentru analiza de similitudine cu programul Turnitin, teza de doctorat în format electronic trebuie să respecte următoarele cerințe:
  • dimensiunea maximă a fișierului – 40 MB
  • numărul maxim de pagini – 400

Pentru tezele de doctorat care depășesc aceste limite, analiza de similitudine se va realiza cu programul Sistemantiplagiat.ro

 • Raportul de similitudine va fi transmis de către Biroul Doctorat, în termen de 1(o) zi lucrătoare de la generarea raportului, directorului şcolii doctorale, conducătorului de doctorat și secretarului școlii doctorale. Dacă directorul şcolii doctorale este totodată şi conducătorul de doctorat al tezei, mesajul va fi transmis în CC şi decanului facultăţii.
 • În cazul în care conducătorul de doctorat introduce pe Platforma Turnitin teza de doctorat pentru o verificare preliminară, trebuie să emită și raportul final dinaintea presusținerii tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare. În acest caz teza de doctorat în format electronic nu va mai fi verificată centralizat la nivelul UB. Raportul final de similitudini generat de programul Turnitin va fi transmis pe e-mail de către conducătorul de doctorat sau persoana care a verificat teza de doctorat, însoțit de o declarație (Anexa 1), Directorului Școlii Doctorale/Decanului Facultății, Biroului Doctorat și secretariatului Școlii Doctorale.
 • Conducătorul de doctorat completează rezoluţia asupra raportului de similitudine și o comunică directorului școlii doctorale sau, după caz, decanului facultății. Directorul şcolii doctorale sau, după caz, decanul facultății, în consultare cu conducătorul de doctorat, stabilește dacă similitudinile identificate constituie sau nu elemente constitutive ale plagiatului.
 • În cazul în care analiza raportului de similitudine nu confirmă existenţa elementelor constitutive ale unui plagiat, directorul școlii doctorale sau, după caz, decanul facultăţii notifică studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi secretariatul școlii doctorale că se poate organiza pre-susţinerea. În cazul în care conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare recomandă după pre-susținere ca teza să fie refăcută, varianta revizuită a tezei va fi din nou supusă procedurii de verificare electronică, refăcându-se parcursul anterior (fie realizarea verificării la nivelul Universității din București, fie realizarea verificării de către conducătorul de doctorat sau altă persoană desemnată la nivelul școlii doctorale).
 • În cazul în care analiza raportului de similitudine confirmă existența unor elemente de plagiat, cazul este notificat directorului CSUD de către directorul şcolii doctorale/decanul facultăţii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de similitudine. Cazul va fi analizat în proxima şedinţa a consiliului şcolii doctorale care va propune sancționarea studentului-doctorand, mergând până la exmatriculare pentru fraudă, precum și alte măsuri pentru evitarea unor situații similare în viitor. Școala doctorală va notifica CSUD-ului rezultatul analizei și măsurile decise.
 • Pe toată durata desfășurării procedurii de mai sus, toate persoanele implicate au obligația de a păstra în raport cu terții confidențialitatea asupra procedurii și vor veghea să nu se aducă atingere dreptului la imagine al doctoranzilor ale căror teze sunt supuse procesului de verificare.
Susțineri teze de doctorat

Calendarul susținerilor

Noutăți

CURS DEONTOLOGIE ACADEMICĂ

Parcurgerea și promovarea cursului de Deontologie academică nu condiționează înscrierea la examenele de finalizare a studiilor.

read more

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.