Legislație, Regulamente, Proceduri

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate
 1. Sunt eligibile să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional persoanele care au obținut titlul de doctor la:
  • instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar ;

Persoanele care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus se vor adresa direct Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 1. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate în cadrul Universității din Bucureşti conferă titularului dreptul de înscriere la programele postuniversitare, de obținere a abilitării, de ocupare a unei funcții didactice sau de cercetare.
 2. Dosarul persoanei care solicită recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional se depune, în prima etapă pe e-mail la Biroul Doctorat și Abilitare (birou@doctorat.unibuc.ro) sau pe platforma electronică https://edirect.e-guvernare.ro/, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Verificarea va viza existența la dosar a înscrisurilor prevăzute la pct. 4. În caz de neclarități asupra înscrisurilor depuse, secretariatul Biroului Doctorat și Abilitare poate solicita petentului lămuriri și documente suplimentare.
 3. Dosarul va cuprinde următoarele:
  • Cerere de recunoaștere, semnată de petent;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – în copie;
  • Diploma de doctor;
  • CV și listă publicații & contribuții științifice, semnate de petent.
  • Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 4. Dosarul se înregistrează numai după verificarea documentelor, prevăzută la pct. 4.
 5. Dosarul este înaintat, pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.
 6. Consiliul Şcolii Doctorale analizează dosarul din punct de vedere științific/academic, raportându-se la standardele naţionale şi internaţionale, și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare o notă conținând acordul sau, după caz, dezacordul privind recunoașterea titlului de doctor. Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 7. Biroul Doctorat și Abilitare îl informează pe Directorul C.S.U.D., care poate dispune returnarea sau completarea dosarului cu anumite documente.
 8. În cazul în care domeniul de studii universitare de doctorat menționat de petent nu se regăsește printre domeniile de studii universitare de doctorat acreditate ale Universității din București, dosarul se trimite Directorului C.S.U.D. care numește o comisie formată din trei specialiști dintre care unul are calitatea de conducător de doctorat în domeniul sau ramura de știință de care aparține domeniul menționat în cererea petentului.
 9. Comisia numită de C.S.U.D. analizează dosarul, din punct de vedere științific/academic, raportându-se la standardele naţionale şi internaţionale, și transmite, Directorului C.S.U.D., în termen de 3 zile lucrătoare o notă conținând acordul sau, după caz, dezacordul privind recunoașterea titlului de doctor. Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 10. În cazul în care cererea nu este aprobată de către Consiliul Școlii Doctorale/Comisia numită de C.S.U.D., Biroul Doctorat și Abilitare informează electronic pe petent, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de C.S.U.D.
 11. După primirea rezoluției favorabile a Consiliului Școlii Doctorale/Comisiei numită de C.S.U.D., se emite decizia de recunoaștere a titlului de doctor și se eliberează petentului atestatul de recunoaștere.
 12. Procedura este adoptată în baza O.M. nr.5923/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016., în vigoare la data de 13.02.2017 și actualizată la data de 17.02.2021.
Procedură privind recunoașterea automată de către Universitatea din București a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 1. Sunt eligibile să depună cereri pentru recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat persoanele care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea la:
  • instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Persoanele care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus se vor adresa direct Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 1. Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat de către Universitatea din Bucureşti nu conferă de drept titularului calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti, care se obține conform art.12 (6) din Regulamentul studiilor universitare de doctorat în Universitatea din Bucureşti.
 2. Dosarul persoanei care solicită recunoașterea calității de conducător de doctorat se depune, în prima etapă pe e-mail la Biroul Doctorat și Abilitare ( birou@doctorat.unibuc.ro ) sau pe platforma electronică https://edirect.e-guvernare.ro/, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Verificarea va viza existența la dosar a înscrisurilor prevăzute la pct. 4. În caz de neclarități asupra înscrisurilor depuse, secretariatul Biroului Doctorat și Abilitare poate solicita petentului lămuriri și documente suplimentare.
 3. Dosarul va cuprinde următoarele:
  • Cerere de recunoaștere, semnată de petent;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – în copie;
  • Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaştere emis de C.N.R.E.D., dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;
  • Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic;
  • CV și listă publicații & contribuții științifice, semnate de petent.
 4. Lista studenților-doctoranzi îndrumați în alte instituții de învățământ superior (dacă este cazul).
 5. Dosarul se înregistrează numai după verificarea documentelor, prevăzută la pct. 4.
 6. Dosarul este înaintat, pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.
 7. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul, din punct de vedere științific/academic raportându-se la standardele de calitate naţionale si internaţionale, și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare o notă conținând acordul sau, după caz, dezacordul privind recunoașterea calității de conducător de doctorat. Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 8. Biroul Doctorat și Abilitare îl informează pe Directorul C.S.U.D., care poate dispune returnarea sau completarea dosarului cu anumite documente.
 9. În cazul în care domeniul de studii universitare de doctorat menționat de solicitant nu se regăsește printre domeniile de studii universitare de doctorat acreditate ale Universității din București, dosarul se trimite Directorului C.S.U.D. care numește o comisie formată din trei specialiști dintre care unul are calitatea de conducător de doctorat în domeniul sau ramura de știință de care aparține domeniul menționat în cererea petentului.
 10. Comisia numită de C.S.U.D. analizează dosarul din punct de vedere științific/academic, raportăndu-se la standardele de calitate naţionale şi internaţionale , și transmite, Directorului C.S.U.D., în termen de 3 zile lucrătoare o notă conținând acordul sau, după caz, dezacordul privind recunoașterea calității de conducător de doctorat. Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 11. În cazul în care cererea nu este aprobată de către Consiliul Școlii Doctorale/Comisia numită de C.S.U.D., Biroul Doctorat și Abilitare îl informează electronic pe petent, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de C.S.U.D.
 12. După primirea rezoluției favorabile a Consiliului Școlii Doctorale/Comisiei numită de C.S.U.D., se emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în domeniul aprobat.
 13. Procedura este adoptată în baza O.M. nr.5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016, în vigoare la data de 13.02.2017 și actualizată la data de 17.02.2021

Noutăți