Legislație, Regulamente, Proceduri

Proceduri pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat la Universitatea din București
 1. Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat, solicitanții care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea la:
  • instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  • instituţii acreditate acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 1. Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat de către Universitatea din Bucureşti nu conferă de drept calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti, care se obține conform art.12 (6) din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat.
 2. Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Biroul Doctorat  birou@doctorat.unibuc.ro ) sau pe platforma electronică https://edirect.e-guvernare.ro/, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul va cuprinde următoarele:
  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
  • Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;
  • Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic;
  • CV și listă publicații & contribuții științifice.
 3. Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor.
 4. Dosarul este înaintat, pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.
 5. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat. Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 6. Biroul Doctorat informează pe directorul C.S.U.D., care poate dispune returnarea sau completarea cu anumite documente.
 7. În cazul în care solicitarea nu este aprobată, biroul doctorat informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de CSUD.
 8. După primirea rezoluției Consiliului Școlii Doctoralese emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în domeniul aprobat.
 9. Procedura este adoptată în baza O.M. nr.5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016 și intră în vigoare la data de 13.02.2017.
Proceduri pentru recunoașterea titlului de doctor la Universitatea din București
 1. Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, solicitanții care au obținut titlul de doctor la:
  • instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  • instituţii acreditate acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic;
  • instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar ;

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 1. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate în cadrul Universității din Bucureşti conferă solicitantului dreptul de înscriere la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare.
 2. Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Biroul Doctorat ( birou@doctorat.unibuc.ro ) sau pe platforma electronică https://edirect.e-guvernare.ro/, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul va cuprinde următoarele:
  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
  • Diploma de doctor;
  • CV și listă publicații & contribuții științifice .
 3. Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 4. Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor
 5. Dosarul este înaintat, pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.
 6. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea titlului de doctor . Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.
 7. Biroul Doctorat informează pe directorul C.S.U.D., care poate dispune returnarea sau completarea cu anumite documente.
 8. În cazul în care solicitarea nu este aprobată, biroul doctorat informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de CSUD.
 9. După primirea rezoluției Consiliului Școlii Doctorale, se emite decizia de recunoaștere a titlului de doctor și se eliberează solicitantului atestatul de recunoaștere.
 10. Procedura este adoptată în baza O.M. nr.5923/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016. și intră în vigoare la data de 13.02.2017.

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

citește mai mult