Abilitare

Regulament de abilitare
 • Dosarele candidaţilor se depun la Biroul Doctorat, care verifică conţinutul dosarului înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul trebuie să cuprindă dovada plăţii taxei de abilitare fixată de Universitate sau aprobarea scutirii de taxă de către rector.
 • Dosarele sunt înaintate Şcolilor Doctorale din domeniul pentru care este solicitată abilitarea, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale la nivel naţional.
 • Consiliul Şcolii Doctorale verifică îndeplinirea standardelor minimale la nivel naţional; în acest scop, Consiliul Şcolii Doctorale poate numi o comisie sau un conducător de doctorat care să realizeze un raport de verificare.
 • Dacă standardele minimale nu sunt îndeplinite, Consiliul Şcolii Doctorale ia act de această constatare şi re-transmite dosarul înapoi la Biroul Doctorat, împreună cu o informare scrisă cu privire la standardul sau criteriul neîndeplinit. Biroul Doctorat returnează dosarul candidatului, însoţit de o copie a informării despre neîndeplinirea standardelor. Taxa de abilitare nu se restituie.
 • Dacă standardele minimale sunt îndeplinite, Consiliul Şcolii Doctorale propune componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare. Propunerile trebuie să cuprindă cel puţin 3 nominalizări pentru calitatea de membru al comisiei şi cel puţin o nominalizare ca membru supleant avându-se în vedere evitarea oricărui conflict de interese şi situaţii de incompatibilitate între candidat şi membrii propuşi. Cei propuşi pentru a fi membri în comisie trebuie să fie conducători de doctorat, specialişti cu renume, cu preocupări şi contribuţii relevante pentru problematica tezei de abilitare şi să îndeplinească standardele interne ale Universităţii din Bucureşti şi ale şcolii doctorale. Dintre cei propuşi, doar unul poate să fie, prin excepţie şi în cazuri bine justificate, afiliat la o altă instituţie decât universităţile de cercetare avansată din străinătate sau din ţară şi institutele Academiei Române[2].
 • Pe baza acestor nominalizări, conducerea Universităţii din Bucureşti transmite CNATDCU propunerea de comisie cuprinzând 3 membri şi 1 membru supleant.
 • Biroul Doctorat postează pe site-ul Universităţii informaţiile prevăzute de OM 3121/2015. Documentele care se vor posta pe site-ul Universităţii sunt: curriculum vitae, lista de lucrări, fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale, rezumatul tezei de abilitare şi componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.
 • După transmiterea de către CNATDCU a numirii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, Biroul Doctorat înştiinţează Şcoala Doctorală pentru planificarea şi organizarea susţinerii publice.
 • Directorul şcolii doctorale consultă membrii comisiei în legătură cu calitatea tezei de abilitare și posibilitatea de a organiza susținerea. Dacă membrii comisiei își dau acordul cu organizarea susținerii publice, după consultarea candidatului şi a membrilor comisiei, directorul şcolii doctorale fixează data şi locul susţineri.
 • În cazul în care membrii comisiei nu-și dau acordul cu organizarea susținerii, ei întocmesc și semnează un raport comun prin care recomandă argumentat neorganizarea susținerii tezei în forma depusă. Directorul școlii doctorale transmite acest raport negativ Biroului Doctorat, care-l va înainta MECŞ-CNATDCU și totodată  va înștiința   candidatul asupra deciziei luate. Candidatul poate opta pentru refacerea și redepunerea tezei într-un termen de maximum 1 an, sau pentru retragerea dosarului de abilitare. În cazul în care candidatul a optat pentru retragerea dosarului și solicită acest lucru, rectorul poate aproba, cu avizul decanului facultății în care funcționează școala doctorală, restituirea totală sau parțială a taxei de abilitare
 • Cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, teza de abilitare va fi depusă la biblioteca facultăţii din care face parte Şcoala Doctorală, iar Biroul Doctorat va publica pe site informaţiile privind data şi locul susţinerii publice. Totodată, teza de abilitare va fi supusă tuturor reglementărilor de publicitare electronică şi de combatere a plagiatului în vigoare pentru tezele de doctorat. Sesizările primite în scris prin registratură sau prin poştă electronică pe adresa Secretariatului Şcolii Doctorale sunt comunicate membrilor comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare înainte de desfăşurarea susţinerii.
 • Susţinerea are loc în cadrul unei sesiuni cu caracter public. În cadrul susţinerii, membrul care este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti îndeplineşte şi atribuţiile de preşedinte de şedinţă şi asigură buna desfăşurare a susţinerii publice; dacă nici unul dintre membrii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare nu este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti, membrii prezenţi ai comisiei desemnează dintre ei un preşedinte de şedinţă. În cazul în care, din motive întemeiate, un membru al comisiei îşi anunţă indisponibilitatea de a fi prezent la susţinere, susţinerea tezei poate avea loc şi cu participarea sa prin videoconferinţă, cu acordul candidatului şi al celorlalţi membri ai comisiei. În acest caz, înregistrarea audio/video a susţinerii este obligatorie şi se ataşează dosarului de abilitare.
 • Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmeşte raportul de evaluare care cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, conform modelului ataşat.
 • După susţinerea publică a tezei de abilitare, secretariatul Şcolii Doctorale va trimite raportul completat şi semnat de către comisia de abilitare. Membrii care au participat prin videoconferinţă vor transmite un e-mail de confirmare a votului lor, iar înregistrarea electronică a întregii susţineri se va ataşa raportului scris.
 • Biroul Doctorat verifică dosarul şi-l transmite MECŞ-CNATDCU pentru analiză şi decizie.
 • După comunicarea de către MECŞ a emiterii ordinului de ministru cuprinzând acordarea atestatului de abilitare sau a rezoluţiei de neacordare a atestatului de abilitare, Biroul Doctorat transmite candidatului această comunicare.Anexă: Precizări privind operaţiunile financiare legate de susţinerea abilitărilor la Universitatea din București. Derularea operațiunilor birocratice și financiare aferente va fi realizată de către Școlile Doctorale, administratorii facultăților și serviciile specializate ale Universității.Se aplică regulile, procedurile şi nivelurile de plată prevazute de reglementările în vigoare ale Universităţii pentru comisiile de susţinere a doctoratului.

Notă: Obţinerea atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti nu conferă de drept calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti.

[2] În sensul prezentului regulament, prin „afiliat” se înțelege personalul titular sau asociat, precum și acela care are raporturi contractuale pe durată determinate cu o instituție de învățământ superior sau de cercetare.

Procedură privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență 2020

Procedură privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență 2020

Aprobată în ședința Senatului din data de 15 aprilie 2020, iar în ședința Senatului din 20 mai 2020 s-a aprobat extinderea valabilității și pe perioada stării de alertă

Având în vedere următoarele:

 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti aprobat de Senatul Universității din București în 22.04.2015,
 • Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României

Se adoptă Procedură privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență, care completează art. 8, 9, 10, 11 și 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti, astfel:

 1. După transmiterea de către CNATDCU a numirii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, directorul CSUD stabilește, la propunerea Biroului Doctorat după consultarea candidatului şi a membrilor comisiei, data, locul și platforma on-line a susţinerii, precum și un președinte al ședinței de susținere a tezei de abilitare.
 2. Cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, Școala Doctorală transmite un email cu privire la depunerea unui exemplar tipărit al tezei de abilitare către biblioteca facultăţii din care face parte Şcoala Doctorală, iar Biroul Doctorat va publica pe site informaţiile privind data şi locul susţinerii publice, precum și un un link de acces pentru participarea la susținerea publică on-line a tezei de abilitare. Sesizările primite prin poştă electronică pe adresa Secretariatului Şcolii Doctorale sunt comunicate electronic membrilor comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare înainte de desfăşurarea susţinerii.
 3. Susţinerea are loc în cadrul unei sesiuni on-line prin intermediul unei platforme de comunicare electronică aprobată la nivelul Universității din București, are caracter public și nu trebuie să depășească 3 ore. Coordonarea tehnică a desfășurării susținerii publice online este asigurată de un reprezentant al Biroului Doctorat. Se recomandă ca atât candidatul cât și membrul comisiei care este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti să fie prezenți fizic în sala de susținere, cu asigurarea prealabilă a igienizării spațiului unde se va desfășura susținerea și cu respectarea regulilor de distanțare socială. Președintele ședinței de susținere informează verbal publicul cu privire la candidat, titlul tezei și componența comisiei, și dă apoi cuvântul candidatului pentru o prezentare sintetică de maximum 15 minute a tezei de abilitare. Apoi, membrii comisiei adresează pe rând comentarii și/sau întrebări candidatului, care răspunde la acestea. Participanții la susținerea publică on-line vor dispune de posibilitatea de a solicita în scris președintelui de ședință să li se permită să adreseze întrebări și/sau să comenteze unele aspecte ale tezei și ale susținerii publice.
 4. Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare deliberează, în secret, și întocmeşte raportul de evaluare care cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, conform modelului ataşat. După stabilirea propunerii de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, președintele de ședință anunță public asupra rezultatului susținerii tezei de abilitare.
 5. După susţinerea publică a tezei de abilitare, secretariatul Şcolii Doctorale va trimite raportul completat şi semnat de către comisia de abilitare. Membrii care au participat prin videoconferinţă vor transmite un e-mail de confirmare a votului lor, iar înregistrarea electronică a întregii susţineri se va ataşa raportului scris. DGS prin Biroul Doctorat, va asigura arhivarea înregistrării susținerii on-line pe un spațiu alocat pe infrastructura hardware a Universității din București, cu un back-up pe un hard-disk extern al DGS – Biroul Doctorat.

Prezenta procedură are caracter temporar, urmând a se aplica exclusiv pe durata menținerii stării de urgență și stării de alertă; după încetarea acesteia, se aplică integral prevederile din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti aprobat de Senatul Universității din București în 22.04.2015.

Componența dosarului de abilitare
 • Cerere-tip pentru susţinerea abilitării – completată cu numele complet din cartea de identitate;
 • Dovada plăţii taxei de abilitare fixată de Universitate sau aprobarea scutirii de taxă de către Rector în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti;
 • Fişa de îndeplinire a standardelor minimale, semnată de către candidat;
 • Curriculum vitae, semnat de către candidat ;
 • Lista de lucrări ştiinţifice, semnată de către candidat;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministru educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări;
 • Diploma de doctor – copie (certificarea conformității cu originalul se face de către biroul doctorat) şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului e recunoaştere sau echivalare a acesteia;
 • Documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
 • CD – 1.curriculum vitae, lista de lucrări, 3. fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale, 4. rezumatul tezei de abilitare (În cazul în care teza de abilitare este redactată în limba română, rezumatul va fi redactat în limba engleză. În cazul în care teza de abilitare este redactată într-o limbă de largă circulație internațională, rezumatul va fi redactat în limba română), 5. teza de abilitare și 6. portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat;
 • Teza de abilitare, în format tipărit FAȚĂ-VERSO (2 exemplare) şi electronic;
 • Lista portofoliului de lucrări științifice relevante. semnată de către candidat.

*Notă: În cazul în care documentele nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

Susțineri teze de abilitare

Calendarul susținerilor

Dosare depuse în vederea susținerii tezei de abilitare

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

citește mai mult