ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Concursul de admitere în Școala Doctorală FPSE
(sesiunea Iulie – Septembrie 2023)


Rezultatele finale ale examenului de admitere la studii doctorale, sesiunea Iulie – Septembrie 2023, au fost afișate și pot fi accesate prin intermediul butonului de mai jos.


Domeniul „PSIHOLOGIE”
DESCRIERE

Concursul de admitere la studii doctorale, domeniul „Psihologie”, constă în două probe.

(1) Evaluarea cunoștințelor de metodologie în cercetarea psihologică

Candidații vor fi evaluați pe baza unui test grilă de cunoștințe fundamentale legate de metodologia cercetării în psihologie. Testul acoperă un număr de arii generale și specifice ale domeniului, în mod special aspecte legate de înțelegerea metodelor de cercetare, statistică și interpretarea datelor rezultate din cercetare.

(2) Susținerea proiectului individual de cercetare

Proiectul va fi predat în formă scrisă la dosarul de înscriere, obligatoriu în formatul afișat pe site. Proiectul va fi analizat de către comisia de examinare atât anterior cât și în timpul prezentării și susținerii lui de către candidat, pe baza unei grile cu punctaje.

Ambele probe vor avea loc în format fizic, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației
(Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, 050663 București).

EVALUARE

Fiecare probă de admitere se evaluează cu note de la 1 la 10, cu zecimale.

Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.00 la fiecare dintre cele două probe. Nota minimă de admitere – obținută ca medie finală a rezultatelor realizate la cele două probe – este de 7.00.

Criteriile de departajare în cazul în care mai mulți candidați obțin aceeași notă sunt următoarele:

(1) media de absolvire a studiilor de masterat;

(2) media de absolvire a studiilor de licență;

(3) rezultate cuantificabile în cercetarea științifică: publicații indexate BDI sau WoS (1 punct pentru publicațiile indexate BDI, conform criteriilor CNATDCU, 5 puncte pentru publicațiile indexate WoS).

TEMATICĂ PENTRU TESTUL GRILĂ (proba 1 a concursului de admitere)

Metodologia cercetării în psihologie

BIBLIOGRAFIE

Schinka, J. A., & Velicer, W. F. (Eds.) (2013). Wiley Handbook of Psychology, Volume 2, Research Methods in Psychology (Second Edition). Wiley.


Domeniul „ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI”
DESCRIERE

Concursul de admitere la studii doctorale, domeniul „Științele Educației”, constă în două probe.

(1) Evaluarea capacităților de raționament științific și a cunoștințelor de metodologia  cercetării educaționale

Candidații vor fi evaluați pe baza unui test semi-standardizat de cunoștințe fundamentale legate de raționamentul științific și metodologia cercetării în științele educației. Testul va conține:

1) itemi situaționali de raționament științific, și

2) itemi generali de metodologia cercetării.

(2) Susținerea proiectului individual de cercetare

Proiectul va fi predat în formă scrisă la dosarul de înscriere, obligatoriu în formatul afișat pe site. Proiectul va fi analizat de către comisia de examinare atât anterior cât și în timpul prezentării și susținerii lui de către candidat, pe baza unei grile cu punctaje.

Ambele probe vor avea loc în format fizic, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației
(Șos. Panduri, nr. 90, sector 5, 050663 București).

EVALUARE

Fiecare probă de admitere se evaluează cu note de la 1 la 10, cu zecimale.

Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7.00 la fiecare dintre cele două probe. Nota minimă de admitere – obținută ca medie finală a rezultatelor realizate la cele două probe – este de 7.00.

Criteriile de departajare în cazul în care mai mulți candidați obțin aceeași notă sunt următoarele:

(1) media de absolvire a studiilor de masterat;

(2) media de absolvire a studiilor de licență;

(3) rezultate cuantificabile în cercetarea științifică: publicații indexate BDI sau WoS (1 punct pentru publicațiile indexate BDI, conform criteriilor CNATDCU, 5 puncte pentru publicațiile indexate WoS).

TEMATICĂ PENTRU TESTUL GRILĂ (proba 1 a concursului de admitere)

Metodologia cercetării în științele educației

BIBLIOGRAFIE

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Taylor & Francis.

Johnson, B., & Christensen, L. B. (edițiile 2008 – 2019). Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Sage Publications.

Chelcea, S. (2009 [sau ulterioare]). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative. Editura Economică.

Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale. Polirom.

Nuissl, E. (2011). Cercetare educațională empirică pentru începători. Mirton.

Informații referitoare la confirmarea locurilor (Iulie 2023)

Vă rugăm să consultați informațiile referitoare la confirmarea posturilor, disponibile pe site, la secțiunea „Documente utile”, precum și prin intermediul butonului de mai jos.


Rezultatele concurs bursă postdoctorală RAF (Iulie 2023)

Vă informăm că rezultatele concursului pentru bursa postodoctorală RAF (sesiunea Iulie 2023) sunt disponibile pe site, la secțiunea „Documente utile”, precum și prin intermediul butonului de mai jos.


Rezultatele concursului de admitere la studii doctorale (Iulie 2023)

Urmare Ședinței C.S.U.D. din data de 27 iulie 2023 rezultatele finale validate ale sesiunii de admitere la doctorat din luna iulie 2023 sunt:

Vă informăm că lista preliminară a candidaților admiși și respinși la concursul de admitere (sesiunea Iulie 2023) este disponibilă pe site, la secțiunea „Documente utile”, precum și prin intermediul butonului de mai sus.


Informații privind desfășurarea examenului de admitere
(20-21 Iulie 2023)

Proba 1 (scris)

20 Iulie 2023, ora 09:00 – Amfiteatrul „M. Zlate” (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, etajul 1)

Proba 2 (oral)

Științele Educației
21 Iulie 2023, ora 08:00
– Sala de Consiliu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, etajul 1)

Psihologie
21 Iulie 2023, ora 09:00
– Sala „Management Educațional” (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, parter)

Atenție!
Candidații se vor prezenta la intrarea în sală având asupra lor Cartea de Identitate (C.I.) în original.


Bursele postdoctorale RAF

21 Iulie 2023, ora 12:00 – Sala de Consiliu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, etajul 1)

Atenție!
Candidații se vor prezenta la intrarea în sală având asupra lor Cartea de Identitate (C.I.) în original.

Listele de verificare a candidaților înscriși pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat (2023)