Programul de doctorat s-a desfăşurat sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, în concordanţă cu planul de pregătire individuală şi a cuprins: programul de pregatire cu o durată de 2 ani la forma cu frecvenţă şi 4 ani la forma fără frecvenţă, elaborarea tezei de doctorat cu o durată de maximum ani la forma cu frecvenţă şi ani la forma fără frecvenţă.

Doctoranzii de la forma cu frecvenţă au primit BURSĂ. Bursierii beneficiază de recunoaşterea perioadei de doctorat ca vechime în muncă, fapt care va fi atestat prin eliberarea unei adeverinţe după susţinerea tezei.

Indiferent de forma la care au fost înmatriculaţi, doctoranzii au avut dreptul să ÎNTRERUPĂ activitatea la doctorat, pentru motive întemeiate, cu avizul conducătorului ştiinţific şi aprobarea rectorului. Perioadele de întrerupere cumulate nu au depăşit 2 ani, cu excepţia doctorandelor, care au beneficiat de concediu de sarcină, creşterea şi îngrijirea copilului, cărora doctoratul li s-a putut întrerupe, la cerere, pentru cel mult 3 ani. Intreruperea activităţii de doctorat atrage, după sine, decalarea corespunzătoare a acesteia. Pe durata întreruperii activităţii de doctorat, doctoranzilor de la forma cu frecvenţă li s-a suspendat bursa.

Conform art.40 al.(1) al Hotărârii privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat nr.681 din 29 iunie 2011, dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit prin contract, acesta mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi a susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

Teza de doctorat se poate prezenta pentru SUSŢINERE numai după promovarea tuturor examenelor şi a referatelor şi înainte de expirarea programului de doctorat (7 ani la forma fără frecvenţă, la care se adaugă – după caz – perioadele de întrerupere). In cazul în care studentul-doctorand beneficiază de perioadă de graţie, teza de doctorat trebuie depusă astfel încât până la expirarea perioadei respective să se parcurgă toate etapele premergătoare susţinerii tezei, precum şi susţinerea publică a acesteia. Depăşirea acestui termen conduce în mod automat la exmatricularea studentului-doctorand.

La cerere şi cu aprobarea rectorului, teza de doctorat poate fi scrisă intr-o limbă străină, cu obligaţia ca doctorandul să prezinte un rezumat al tezei în limba română, în exemplare, pe care vor exista acordul scris al conducătorului ştiinţific şi semnătura acestuia.

In vederea susţinerii publice a tezei, se depun următoarele DOCUMENTE la biroul doctorat :

 • acordul favorabil scris al conducătorului ştiinţific asupra tezei în vederea depunerii acesteia  (formularul se găseşte pe site) sau – după caz –procesul-verbal privind avizul favorabil din partea departamentului  pentru depunerea tezei – în 2 exemplare;
 • referatul conducătorului ştiinţific  în 2 exemplare;
 • copia  certificatului de naştere, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • copia certificatului de căsătorie sau a actului de schimbare a numelui, legalizată la notariat, în cazul în care numele de pe diploma de licenţă nu corespunde cu cel sub care se susţine teza de doctorat – 1 exemplar (dacă există un exemplar în dosarul de la înscriere); dacă schimbarea de nume a intervenit după admiterea la doctorat, se vor depune două copii legalizate la notariat ale certificatului de căsătorie;  în cazul în care a intervenit divorţul, se depun două copii nelegalizate ale hotărârii de divorţ; dacă a intervenit o  nouă căsătorie, se depun şi două copii legalizate la notariat ale noului certificat de căsătorie;
 • copia diplomei de bacalaureat, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • copia diplomei de licenţă, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • copia foii matricole de la diploma de licenţă, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • copia diplomei de master, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • copia foii matricole de la diploma de master, legalizată la notariat – 1 exemplar;
 • memoriul de activitate profesională – în 2 exemplare – semnate de doctorand;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale doctorandului, publicate sau comunicate, precum şi data la care au fost publicate sau comunicate –  în 2 exemplare – semnate de doctorand;
 • teza de doctorat în 3 exemplare;
 • teza de doctorat în format electronic  read only sau PDF pe un CD;
 • rezumatul tezei de doctorat în format electronic read only sau PDF pe un alt CD.

Doctoranzii vor depune, pe lângă rezumatul tezei de doctorat pe CD în format electronic read only sau PDF, şi un exemplar al acestuia în formă tipărită, pe care vor exista acordul scris al conducătorului ştiinţific şi semnătura acestuia.

Persoanele încadrate la Universitatea din Bucureşti vor prezenta –  la depunerea tezei –  şi o adeverinţă, eliberată de Direcţia Resurse Umane, care să certifice acest lucru.

Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinătate vor prezenta traducerea în limba română a actului respectiv, împreună cu echivalarea  acestuia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor  şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ambele  copii legalizate la notariat.

In vederea evaluării şi susţinerii tezei de doctorat, conducătorul  ştiinţific va propune COMISIA DE DOCTORAT (Anexa 1 – formular ce se găseşte la secretariatul facultăţii sau pe site) care, după avizarea în consiliul facultăţii, va fi aprobată de conducerea Universităţii. Comisia este alcatuită din: preşedinte, conducătorul ştiinţific şi  referenţi oficiali, cu titlul de doctor în domeniu, dintre care  nu functionează la Universitate. Pot fi referenţi oficiali profesori, conferenţiari, cercetatori ştiinţifici gradul I şi gradul II. Pentru activitatea depusă, referenţii oficiali sunt retribuiţi potrivit reglementărilor în vigoare. După aprobarea comisiei, teza este înmânată de către doctorand celor 3 specialişti – însoţită de adresa de numire ca referent şi de declaraţia contribuabilului (formular) pentru persoanele din afara Universităţii – care au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la primirea tezei,  să depună referatele de analiză în 2 exemplare şi să restituie teza de doctorat primită. Odată cu acestea se vor depune şi documentele necesare pentru retribuirea specialiştilor din comisie (declaraţia contribuabilului, adeverinţa de vechime, copia cărţii de identitate, extras de cont pentru codul IBAN).

In urma primirii tuturor referatelor favorabile asupra tezei şi a documentelor pentru plata referenţilor, se înmânează doctorandului formularul de cerere pentru fixarea datei susţinerii publice a tezei. Cererea, avizată de preşedintele comisiei şi de către conducător, se depune la biroul doctorat cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de data când va avea loc susţinerea publică.

Biroul doctorat va trimite la facultatea unde are loc susţinerea tezei dosarul doctorandului, 2 exemplare din teză şi afişul pentru anunţarea datei şi a locului unde are loc susţinerea. Un exemplar al tezei de doctorat se va depune de către secretariat la biblioteca facultăţii, pentru consultare publică, unde va rămâne permanent. Dosarul doctorandului şi al doilea exemplar din teză se vor preda preşedintelui comisiei de doctorat.

Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică. Data şi locul susţinerii tezei se afişează la facultate şi pe site-ul Universităţii cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să aibă loc susţinerea.

Teza se susţine şi se dezbate în faţa comisiei de doctorat. Susţinerea poate avea loc în prezenţa a cel putin 4  din cei  5 membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Referentul absent, din cauza unor motive bine întemeiate, trebuie să trimită preşedintelui votul său în plic inchis.

Pe baza calificativelor  primite de doctorand la susţinerea examenelor şi a referatelor, a aprecierilor asupra tezei de doctorat şi în baza celor constatate în timpul susţinerii publice a acesteia, comisia deliberează şi hotărăşte conferirea titlului ştiinţific de doctor, precum şi calificativul pe care urmează să îl acorde tezei de doctorat (excelent, foarte bine, bine,  satisfăcător sau nesatisfăcător). In cazul acordării calificativului nesatisfăcător,se vor preciza, în procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei, elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat (vezi art.168, alin.(6) din Legea 1/2011 şi art.68, alin.(4) din H.G. 681/2011. Candidatul urmează să refacă teza în acord cu recomandările comisiei şi să o susţină din nou, conform metodologiei de mai sus, în termen de 1 an.

După  susţinerea tezei, dosarul doctorandului, împreună cu un exemplar al tezei, se trimite în termen de 15 zile la biroul doctorat care, după verificare şi completare, îl va înainta, tot în termen de 15 zile, la Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Invăţământ Superior – în vederea acordării  titlului ştiinţific de doctor conferit de către Universitate.

martie  2014