ȘCOALA DE STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

Etape privind depunerea şi susţinerea tezei de doctorat

 

 1. Secretariatul şcolii doctorale informează studentul-doctorand asupra termenului de verificare şi predare în vederea depunerii şi susţinerii tezei de doctorat. Informarea secretariatului se va face pe e-mail.
 2. Studentul-doctorand predă pe bază de cerere (documentul nr. 1), în principiu cu 30 de zile înainte de termenul final de depunere, teza de doctorat în format electronic pe CD, şi după caz, în format tipărit la secretariatul şcolii doctorale.
 3. Şcoala doctorală înaintează cu adresă (documentul nr. 2) Biroului Doctorat  teza de doctorat, în format electronic, ce urmează a fi verificată antiplagiat (raportul de similitudine).
 4. Biroul Doctorat transmite teza de doctorat în vederea realizării analizei de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU.
 5. Raportul de similitudine va fi transmis de către Biroul Doctorat, în termen de 1(0) zi lucrătoare, directorului Şcolii doctorale, conducătorului de doctorat şi secretarului Şcolii doctorale. Dacă directorul Şcolii doctorale este totodată şi conducătorul de doctorat, mesajul va fi trimis în CC şi decanului facultăţii.
 6. În cazul în care analiza raportului de similitudine confirmă existenţa elementelor constitutive ale unui plagiat, definit potrivit prevederilor legale, în consultare cu conducătorul de doctorat, directorul şcolii doctorale sau, după caz, decanul decide dacă este necesară analiza în proxima şedinţă a Consiliului Şcolii doctorale. Directorul Şcolii doctorale sau, după caz, decanul facultăţii notifică secretariatul şcolii doctorale şi Biroul Doctorat cu privire la rezultatul analizei Consiliului Şcolii Doctorale (inclusiv termenul de refacere al tezei de doctorat, dacă este cazul).
 7. În cazul în care analiza nu confirmă existenţa elementelor constitutive ale unui plagiat, definit potrivit prevederilor legale, directorul Şcolii doctorale sau, după caz, decanul facultăţii notifică studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi secretariatului Şcolii doctorale că se poate organiza pre-susţinerea.
 8. Teza de doctorat se prezintă în vederea pre-susţinerii în colectivul comisiei de îndrumare.
 1. Cererea de pre-susţinere (documentul nr. 3), completată de studentul-doctorand şi înregistrată la Şcoala doctorală, este avizată de conducătorul de doctorat. Pre-susţinerea se va anunţa public pe site-ul Şcolii doctorale cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.
 2. Procesul de verificare şi de evaluare a tezei de doctorat în comisia de îndrumare şi control nu poate depăşi 30 de zile.
 3. Ca rezultat al pre-susţinerii se completează avizul (documentul nr. 4) din partea comisiei de îndrumare.
 4. Teza de doctorat se depune în mod oficial pe bază de cerere (documentul nr. 5), la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit (3 exemplare) şi în format electronic împreună cu referatul de acceptare, acordul (documentul nr. 6) de depunere şi rezoluţia (documentul nr. 7) asupra raportului de similitudine din partea conducătorului de doctorat şi avizul comisiei de îndrumare. Termenul final de depunere a tezei de doctorat în vederea susţinerii publice este la încheierea celor trei ani de studii universitare de doctorat sau, după caz, la finalul perioadelor de întrerupere/prelungire. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în termen de maximum un an de la momentul depunerii oficiale. Fac excepţie studenţii-doctoranzi care beneficiază de perioada de graţie conform H.G. nr.681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.40 şi/sau de amânare a susţinerii publice conform Legii nr.49/2013.
 5. Odată cu depunerea tezei de doctorat se va depune/completa dosarul conform listei (documentul nr. 8). Secretariatul Şcolii doctorale va completa dosarul studentului-doctorand cu referatul preliminar (documentul nr. 9) privind parcursul studiilor universitare de doctorat. Regimul dreptului de autor este reglementat prin contractul de studii universitare de doctorat. Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinatate vor prezenta traducerea în limba română a actelor respective împreună cu echivalarea acestora de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului de resort, legalizate la notariat*.
 6. Comisia de doctorat propusă de conducătorul de doctorat se avizează de Consiliul Şcolii doctorale.
 7. Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti. Cei propuşi pentru a fi membri în comisie trebuie să fie specialişti cu renume, cu preocupări şi contribuţii relevante pentru problematica tezei de doctorat şi să îndeplinească standardele interne ale Universităţii din Bucureşti şi ale şcolilor doctorale. Dintre cei propuşi, în afara celor care fac parte din consorţiul Universitaria, doar unul poate să fie, prin excepţie şi în cazuri bine justificate, afiliat la o altă instituţie decât universităţile de cercetare avansată din străinătate sau din ţară şi institutele Academiei Române. Preşedintele comisiei de doctorat este directorul Şcolii doctorale, decanul facultăţii în care funcţionează Şcoala doctorală sau delegatul acestora, dar care să aibă gradul didactic de cel puţin conferenţiar universitar. Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I sau gradul II sau au obţinut abilitarea. Din comisia de doctorat pot face parte cercetători din Institutele Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi specialişti din alte ţări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în H.G. nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. În cazul doctoratului în cotutelă şi în funcţie de prevederile acordului respectiv, comisia de doctorat este formată din specialişti din ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 specialişti dintr-o terţă instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de doctorat este reprezentantul Şcolii doctorale la care a fost înmatriculat studentul-doctorand.
 9. Şcoala doctorală transmite Biroului Doctorat propunerea de comisie (vezi anexele 1, 2 şi 3) pentru a fi aprobată de către conducerea Universităţii din Bucureşti.
 10. Biroul Doctorat întocmeşte Dispoziţia pentru numirea comisiei şi trimite electronic, în format pdf, dispoziţia scanată secretariatului Şcolii doctorale.
 11. Secretariatul Şcolii doctorale redactează adresele pentru membrii comisiei (vezi modelele anexate) şi se asigură de transmiterea acestora. Acestea vor fi însoţite de formularele documentelor pentru plată.
 12. Referenţii oficiali au obligaţia să depună/transmită referatele de analiză la secretariatul Şcolii doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat, însoţite de link-urile unde se pot accesa CV-urile şi documentele de plată.
 13. În cazul în care cel puţin un referent oficial apreciază că teza nu îndeplineşte standardele de calitate, aceasta va trebui refăcută.
 14. Conducătorul de doctorat comunică studentului-doctorand că teza trebuie refăcută şi fixează termenul pentru refacere. Teza de doctorat refăcută se va supune unei noi verificări anti-plagiat (raport de similitudine) numai la propunerea conducătorului de doctorat. Teza de doctorat refăcută se depune la secretariatul Şcolii doctorale cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi al referentului/ţilor oficial/i implicat/ţi.
 15. În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul Consiliului Şcolii doctorale şi cu aprobarea Rectorului.
 16. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate referatele oficiale sunt favorabile.
 17. Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin biblioteca de profil. Un exemplar al tezei de doctorat se predă pe bază de proces-verbal la biblioteca facultăţii.
 18. Secretariatul Şcolii doctorale înmânează studentului-doctorand cererea tip pentru fixarea datei de susţinere publică (documentul nr. 10), după îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare.
 19. La dosarul studentului-doctorand, secretariatul va mai ataşa următoarele documente, într-un exemplar:
 • copia planului de învăţământ al studiilor universitare de doctorat ;
 • eventuale modificări intervenite în situaţia studentului-doctorand ;
 • procesul-verbal de predare a unui exemplar de teză la biblioteca facultăţii.
 1. Data, ora şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul Şcolii doctorale cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită; tot atunci, anunţul (documentul nr. 11) susţinerii publice, precum şi rezumatul tezei de doctorat, în format pdf, se vor trimite electronic Biroului Doctorat în vederea postării şi pe pagina IOSUD. În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română**.
 2. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei de doctorat şi a conducătorului de doctorat. În cazul în care unul dintre cei trei referenţi nu poate participa la susţinere, din motive bine întemeiate, trebuie să trimită preşedintelui comisiei votul scris.
 3. Dacă teza de doctorat este redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în limba respectivă.
 4. Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”. Consiliile Şcolilor doctorale vor stabili criteriile de acordare a calificativelor atribuite tezelor de doctorat.
 5. În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor.
 6. După susţinerea publică a tezei de doctorat, se redactează procesul-verbal (documentul nr. 12) al şedinţei de susţinere, semnat de preşedintele comisiei şi de toţi membrii prezenţi ai comisiei de doctorat.
 7. La susţinerea publică, studentul-doctorand va completa declaraţia (documentul nr. 13) de publicare.
 8. În cazul acordării calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate, perioada ce i se acordă studentului-doctorand pentru refacere sau completare şi va stabili termenul pentru o nouă susţinere publică a tezei de doctorat.
 9. După refacere, se reiau etapele de la momentul trimiterii tezei de doctorat către referenţi. Aceştia vor elabora noi referate asupra tezei de doctorat refăcute. Pentru o nouă fixare a susţinerii publice se menţin termenele de la susţinerea iniţială.
 10. Secretariatul Şcolii doctorale va scana şi va încărca pe platforma online creată de Biroului Doctorat toate documentele, în format pdf, (conform opis-ului anexat), componente ale dosarului de susţinere într-un folder sub următoarea denumire: NUME-Iniţiala-PRENUME student-doctorand – anul susţinerii – luna susţinerii (Exemplu: POPA-A-Ion-2016-04).
 11. Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu documentele necesare conform opisului (documentul nr. 14), se încarcă electronic pe platforma creată de Biroul Doctorat al Universităţii din Bucureşti în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii publice. Biroul Doctorat confirmă completitudinea şi corectitudinea dosarului electronic şi în cel mult o zi lucrătoare solicită secretariatului Şcolii doctorale să înainteze Biroului Doctorat dosarul studentului-doctorand împreună cu două exemplare de teză şi declaraţia studentului-doctorand referitoare la opţiunile de publicarea a tezei.
 12. Biroul Doctorat încarcă pe platforma electronică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice dosarul de doctorat în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
 13. Atribuirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului de resort, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
 14. Diploma de doctor se redactează conform prevederilor legale pe baza ordinului ministrului de resort şi se eliberează de Universitatea din Bucureşti. Diploma de doctor va include calificativul confirmat de CNATDCU şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 681/2011, art.70 alin. (4).
 15. Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.

*Regulamentul Actelor de Studii reglementează documentele solicitate în varianta legalizată.

**Contractul de studii universitare de doctorat – art.16.

NOUTĂȚI