Abilitare

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti[1]

 1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare la Universitatea din București („Metodologia”) este adoptată în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale („Legea”), cu modificările și completările ulterioare, al Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 („Codul”) cu modificările și completările ulterioare şi al Ordinului M.E.C. nr.5229/2020.
 2. Dosarul candidatului, în format tipărit și electronic, se depune la Biroul Doctorat și Abilitare, care verifică conţinutul dosarului (anexa nr.1 și anexa nr.2), din punct de vedere administrativ, înainte de înregistrarea acestuia. Verificarea va viza existența la dosar a înscrisurilor prevăzute în anexa nr.1. În caz de neclarități asupra înscrisurilor depuse, secretariatul Biroului Doctorat și Abilitare poate solicita candidatului lămuriri și documente suplimentare
 3. Dosarul este înaintat, pe cale electronică, Şcolii Doctorale din domeniul pentru care este solicitată abilitarea, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale la nivel naţional.
 4. Consiliul Şcolii Doctorale verifică îndeplinirea standardelor minimale la nivel naţional. În acest scop, Consiliul Şcolii Doctorale numește un conducător de doctorat care să realizeze un raport de verificare.
 5. Dacă standardele minimale nu sunt îndeplinite, Consiliul Şcolii Doctorale ia act de această constatare şi re-transmite dosarul la Biroul Doctorat și Abilitare, împreună cu o informare scrisă cu privire la standardul sau criteriul neîndeplinit. Biroul Doctorat și Abilitare returnează dosarul candidatului, însoţit de o copie a informării despre neîndeplinirea standardelor.
 6. Dacă dosarul este validat favorabil de Consiliul Școlii Doctorale prin semnarea cererii de depunere a dosarului (anexa nr.2) și a avizării favorabile a fișei de îndeplinire a standardelor minimale, acesta nominalizează componența comisiei de specialitate. Consiliul Școlii Doctorale informează pe cale electronică Biroul Doctorat și Abilitare asupra validării favorabile și a componenței comisiei (inclusiv celelalte elemente detaliate în Art. 7). Biroul Doctorat și Abilitare va trimite către Ministerul Educației dosarul de abilitare al candidatului, inclusiv propunerea comisiei de abilitare, pe un CD însoțit de adresă oficială și în același timp în format electronic sub forma unei arhive electronice la adresele: iuliana.sima@edu.gov.ro și gabriela.serbu@edu.gov.ro (până la punerea în funcțiune a platformelor prevăzute de O.M.E.C. nr.5220/2020 art.6).
 7. Pentru componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, propunerile trebuie să cuprindă 3 (trei) nominalizări pentru calitatea de membru titlular al comisiei şi 2 (două) nominalizări pentru calitatea de membru supleant, cu luarea în considerare a situațiilor de incompatibilitate sau, respectiv, de conflict de interese. Cel puțin doi dintre membrii comisiei trebuie să își desfășoare, la data desemnării, activitatea în afara I.O.S.U.D. care organizează procesul de obținere a atestatului de abilitare. Persoanele propuse pentru calitatea de membri ai comisiei (titulari și supleanți) trebuie să fie conducători de doctorat, specialişti reputați, cu preocupări şi contribuţii relevante pentru problematica tezei de abilitare şi să îndeplinească standardele interne ale Universităţii din Bucureşti şi ale şcolii doctorale. Dintre cei propuşi, doar unul poate să fie, prin excepţie şi în cazuri bine justificate, afiliat la o altă instituţie decât universităţile de cercetare avansată din străinătate sau din ţară şi institutele Academiei Române[2]. Propunerea privind componența comisiei va fi comunicată pe adresa de e-mail birou@doctorat.unibuc.ro însoțită de CV-urile (actualizate, datate și semnate) membrilor propuși care trebuie să conțină pe lângă nume și prenume, cel puțin adresa de e-mail și instituția unde aceștia își desfășoară activitatea, precum și declarația fiecărui membru propus cu privire la lipsa unor situații de incompatibilitate/conflict de interese (conform modelului cuprins la Anexa nr.3).
 8. Pe baza acestor nominalizări, conducerea Universităţii din Bucureşti transmite Ministerului Educației – C.N.A.T.D.C.U. propunerea de comisie cuprinzând 3 membri titulari şi 2 membrii supleanți, împreună cu CV-urile acestora și de declarațiile membrilor cu privire la situația de conflict de interese, odată cu dosarul candidatului.
 9. Ministerul Educației, prin secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U., verifică electronic dosarul și dacă lipsesc documente, acesta va solicita electronic completarea dosarului. Biroul Doctorat și Abilitare va comunica în scris candidatului, în termen de 1 zi lucrătoare, necesitatea completării dosarului cu documentele menționate de Secretariatul tehnic al Ministerului Educației, pentru a putea ca în termen de maximum 5 zile de la notificarea acestuia, completările să fie transmise prin e-mail la adresele de la punctul 6.
 10. Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. verifică din punct de vedere administrativ componența dosarului electronic al candidatului.
 11. După validarea administrativă a dosarului de către Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U., se urmează procedurile interne ale C.N.A.T.D.C.U.
 12. În cazul comunicării către Universitatea din București a rezoluției C.N.A.T.D.C.U. cu privire la respingerea dosarului candidatului pentru neîndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru abilitare, decizia de respingere este comunicată de Biroul Doctorat și Abilitare candidatului în termen de 5 zile.
 13. În cazul respingerii dosarului candidatului pentru neîndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru abilitare, candidatului va putea depune un nou dosar de abilitare după cel puțin un an de la comunicarea deciziei de respingere.
 14. După transmiterea de către C.N.A.T.D.C.U. a numirii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, Biroul Doctorat și Abilitare înştiinţează Şcoala Doctorală pentru planificarea şi organizarea susţinerii publice, în termen de maximum 90 de zile de la data comunicării de căte N.A.T.D.C.U. a componenței comisiei de abilitare. După consultarea candidatului şi a membrilor comisiei, directorul şcolii doctorale fixează data şi locul susţinerii și notifică Biroul Doctorat și Abilitare pe e-mail data, ora și locul susținerii.
 15. Biroul Doctorat și Abilitare postează pe site-ul Universităţii informaţiile prevăzute de O.M.E C. nr.5229/2020, art. 15, inclusiv data, ora și locul susținerii Documentele care se vor posta pe site-ul Universităţii sunt: curriculum vitae, lista de lucrări, fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale, rezumatul tezei de abilitare şi componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.
 16. Directorul şcolii doctorale consultă membrii comisiei în legătură cu calitatea tezei de abilitare și posibilitatea de a organiza susținerea. Dacă membrii comisiei își dau acordul cu organizarea susținerii publice, după consultarea candidatului şi a membrilor comisiei, directorul şcolii doctorale fixează data şi locul susţinerii.
 17. La momentul stabilirii datei de susținere publică a tezei de abilitare, candidatul trebuie să depună dovada plăţii taxei de abilitare fixată de Universitate sau aprobarea scutirii de taxă de către Rector.
 18. În cazul în care membrii comisiei nu-și dau acordul cu privire la organizarea susținerii, ei întocmesc și semnează un raport comun prin care recomandă argumentat neorganizarea susținerii tezei în forma depusă. Directorul școlii doctorale transmite acest raport negativ Biroului Doctorat și Abilitare, care-l va înainta Ministerului Educației – C.N.A.T.D.C.U. și totodată îl va înștiința pe candidat asupra deciziei luate.
 19. Cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, teza de abilitare va fi depusă la biblioteca facultăţii din care face parte Şcoala Doctorală, iar Biroul Doctorat și Abilitare va publica pe site informaţiile privind data, ora şi locul susţinerii publice. Sesizările primite în scris prin registratură sau prin poştă electronică pe adresa Secretariatului Şcolii Doctorale sunt comunicate membrilor comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare înainte de desfăşurarea susţinerii.
 20. Susţinerea are loc în cadrul unei sesiuni cu caracter public. În cadrul susţinerii, membrul care este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti îndeplineşte şi atribuţiile de preşedinte de şedinţă şi asigură buna desfăşurare a susţinerii publice; dacă nici unul dintre membrii comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare nu este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti, membrii prezenţi ai comisiei desemnează dintre ei un preşedinte de şedinţă. În cazul în care, din motive întemeiate, un membru al comisiei îşi anunţă indisponibilitatea de a fi prezent la susţinere, susţinerea tezei poate avea loc şi cu participarea sa prin videoconferinţă, cu acordul candidatului şi al celorlalţi membri ai comisiei. În acest caz, înregistrarea audio/video a susţinerii este obligatorie şi se ataşează dosarului de abilitare.
 21. Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmeşte raportul de evaluare (anexa nr.4) care cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, precum și motivarea argumentată a deciziei luate, conform modelului ataşat. Raportul comisiei de abilitare este semnat de toți membrii comisiei de abilitare, inclusiv prin mijloace electronice (dacă este cazul).
 22. După susţinerea publică a tezei de abilitare, secretariatul Şcolii Doctorale va trimite Biroului Doctorat și Abilitare raportul completat şi semnat de către comisia de abilitare. Membrii care au participat prin videoconferinţă vor transmite un e-mail de confirmare a votului lor, iar înregistrarea electronică a întregii susţineri se va ataşa raportului scris.
 23. Biroul Doctorat și Abilitare verifică dosarul (anexa nr.5) şi-l transmite Ministerului Educației – C.N.A.T.D.C.U., pe cale electronică (până la punerea în funcțiune a platformelor prevăzute de O.M.E.C. nr.5220/2020 art.6), pentru analiză şi decizie.
 24. După comunicarea de către Ministerul Educației a emiterii ordinului de ministru cuprinzând acordarea atestatului de abilitare sau a rezoluţiei de neacordare a atestatului de abilitare, Biroul Doctorat și Abilitare îi transmite candidatului această comunicare în termen de 15 zile.
 25. În cazul în care propunerea C.N.A.T.D.C.U. este de neacordare a atestatului de abilitare, Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. comunică Universității din București decizia C.N.A.T.D.C.U., referatul sintetic de evaluare și referatul suplimentar, după caz, în termen de 15 zile, iar Biroul Doctorat și Abilitare va comunica candidatului decizia C.N.A.T.D.C.U. în termen de 5 zile.
 26. Candidatul are la dispoziție 30 de zile de la data comunicării privind neacordarea atestatului de abilitare pentru formularea contestației privitoare la procedură.
 27. Contestația candidatului se înregistrează la Ministerul Educației și se încarcă în platformă de către Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U., în termen de maximum 2 zile de la înregistrare.
 28. După parcurgerea procedurilor interne ale C.N.A.T.D.C.U., Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. comunică candidatului și Universității din București, în termen de 5 zile de la notificarea președintelui Consiliului general, decizia C.N.A.T.D.C.U.

 

[1] Obţinerea atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti nu conferă de drept calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti.

[2] În sensul prezentei metodologii, prin „afiliat” se înțelege personalul titular sau asociat, precum și acela care are raporturi contractuale pe durată determinată cu o instituție de învățământ superior sau de cercetare.

Procedură privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență și a stării de alertă 2020 – 2021 - Aprobată în ședința senatului din data de 17.02.2021

Aprobată în ședința Senatului din data de 15 aprilie 2020, iar în ședința Senatului din 20 mai 2020 s-a aprobat extinderea valabilității și pe perioada stării de alertă

Având în vedere următoarele:

 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti aprobată de Senatul Universității din București în 17.02.2021,
 • Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României
 • M. nr. 5229/2020.

 

Se adoptă Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, care completează articolele cu privire la susținerea publică din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti, după cum urmează:

 

 1. Data, ora și locul susţinerii tezei de abilitare se afişează la sediul Şcolii Doctorale cu cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită; tot atunci se va trimite electronic Biroului Doctorat și Abilitare, în vederea postării şi pe pagina I.O.S.U.D, anunţul susţinerii publice (în format WORD). În cazul în care abilitarea se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de abilitare se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română. În cazul susținerii publice on-line, Școala doctorală transmite email către bibliotecă cu privire la depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat cu cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită.
 2. Biroul Doctorat și Abilitare adaugă la anunțul postat on-line link-ul de acces pentru participarea publicului la susținerea publică on-line a tezei de abilitare.
 3. Pentru susținerea publică on-line a tezei de abilitare, un reprezentant al Biroului Doctorat și Abilitare, cu suportul tehnic al Direcției IT&C, va asigura mediul on-line de susținere publică conform procedurii aprobate intern.
 4. Sesiunea de susținere on-line a tezei de abilitare nu trebuie să depășească 2 ore.
 5. Susţinerea are loc în cadrul unei sesiuni on-line prin intermediul unei platforme de comunicare electronică aprobată la nivelul Universității din București, are caracter public și nu trebuie să depășească 2 ore. Coordonarea tehnică a desfășurării susținerii publice online este asigurată de un reprezentant al Biroului Doctorat și Abilitare. Candidatul și membrul comisiei care este afiliat instituţional la Universitatea din Bucureşti vor fi prezenți fizic în sala de susținere, cu asigurarea prealabilă a igienizării spațiului unde se va desfășura susținerea și cu respectarea regulilor de distanțare socială. Președintele ședinței de susținere informează verbal publicul cu privire la candidat, titlul tezei și componența comisiei, și dă apoi cuvântul candidatului pentru o prezentare sintetică de maximum 20 – 40 minute a tezei de abilitare. Apoi, membrii comisiei adresează pe rând comentarii și/sau întrebări candidatului, care răspunde la acestea. Participanții la susținerea publică on-line vor dispune de posibilitatea de a solicita în scris, electronic, președintelui de ședință să li se permită să adreseze întrebări și/sau să comenteze unele aspecte ale tezei și ale susținerii publice. În mod excepțional, în baza cererii prin care invocă circumstanțe obiective ce împiedică participarea sa fizică, aprobată de C.S.U.D., candidatul poate participa on-line la susținerea tezei de abilitare.
 6. La solicitarea Școlii Doctorale și cu aprobarea C.S.U.D., după verificarea din punct de vedere tehnic și administrativ, susținerea publică on-line a tezelor de abilitare se poate desfășura în cadrul școlii doctorale cu utilizarea uneia dintre aplicațiile/platformele următoare: Cisco Webex, Google Meet sau Zoom. Se vor respecta toate prevederile enumerate la punctele anterioare. Directorul Școlii doctorale va avea obligația de a asigura înregistrarea integrală a susținerii publice on-line a tezelor de abilitare, iar înregistrarea va fi parte din dosarul de abilitare și va însoți raportul de evaluare.
 7. În cazul în care susținerea publică on-line se va desfășura la școala doctorală, Directorul Școlii Doctorale va decide persoana care va avea obligația să transmită anunțul completat cu aplicația/platforma utilizată și cu link-ul de acces pentru participarea la susținerea publică on-line a publicului (nu mai târziu de 3 zile înainte de data programată).
 8. Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare deliberează, în secret, și întocmeşte raportul de evaluare care cuprinde propunerea de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, conform modelului ataşat. După stabilirea propunerii de acceptare sau de respingere a tezei de abilitare, președintele de ședință anunță public rezultatul susținerii tezei de abilitare.
 9. După susţinerea publică a tezei de abilitare, secretariatul Şcolii Doctorale va trimite raportul completat şi semnat de către comisia de abilitare. Membrii care au participat prin videoconferinţă vor transmite un e-mail de confirmare a votului lor, iar înregistrarea electronică a susţinerii publice se va ataşa raportului scris. Direcția Generală Secretariat, prin Biroul Doctorat și Abilitare, va asigura arhivarea înregistrării susținerii on-line pe un spațiu alocat pe infrastructura hardware a Universității din București, cu un back-up pe un hard-disk extern al D.G.S. – Biroul Doctorat și Abilitare.

 

 

Prezenta procedură are caracter temporar, urmând a se aplica exclusiv pe durata menținerii stării de urgență și stării de alertă; după încetarea acesteia, se aplică integral prevederile din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti aprobată de Senatul Universității din București în 17.02.2021.

 

 

Componența dosarului de abilitare
 • Cerere-tip pentru susţinerea abilitării – completată cu numele complet din cartea de identitate/;
 • Fişa de îndeplinire a standardelor minimale, semnată de către candidat;
 • Portofoliu de lucrări ştiinţifice, considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat; lucrările științifice relevante, minimum 5 și maximum 10 (în format electronic) și Lista acestora, semnată de către candidat;
 • Curriculum vitae, semnat de către candidat;
 • Lista de lucrări ştiinţifice, semnată de către candidat;
 • Diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a diplomei de doctor obținute în străinătate – copie conformă cu originalul (certificarea conformității cu originalul se face de către Biroul Doctorat și Abilitare);
 • Documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate
 • Teza de abilitare, în format tipărit FAȚĂ-VERSO (2 exemplare) şi electronic;
 • Rezumatul tezei de abilitare (În cazul în care teza de abilitare este redactată în limba română, rezumatul va fi redactat în limba engleză. În cazul în care teza de abilitare este redactată într-o limbă de largă circulație internațională, rezumatul va fi redactat în limba română)
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de C.N.A.T.D.C.U. şi aprobate prin ordin al ministru educaţiei şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări;
 • CD – 1. fişa de îndeplinire a standardelor minimale, portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat, 3. curriculum vitae, 4. lista de lucrări, 5. diploma de doctor, 6. documente personale de identificare, 7. teza de abilitare și 8. rezumatul tezei de abilitare (În cazul în care teza de abilitare este redactată în limba română, rezumatul va fi redactat în limba engleză. În cazul în care teza de abilitare este redactată într-o limbă de largă circulație internațională, rezumatul va fi redactat în limba română);
 • Dovada plăţii taxei de abilitare fixată de Universitate sau aprobarea scutirii de taxă de către Rector în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la Universitatea din Bucureşti, în momentul aprobării de către C.N.A.T.D.C.U. a comisiei de abilitare;

 

*Notă: În cazul în care documentele nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

 

Noutăți

COMPETENȚE TRANSVERSALE LA ISDS – UB

Modern methods in molecular sciences (5 credite ECTS) – prof.dr. Alexandru Babeș Număr ore de curs: 10 Cursul se va desfășura la Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurologie, în zilele de duminică- începând cu 3 martie 2019, orele 11,00-13,00. Aplications of...

citește mai mult